Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Siseministeeriumi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Riigikontroll peab riigieelarve seaduse kohaselt andma hinnangu Siseministeeriumi raamatupidamise aastaaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele.

Riigikontrolli hinnang riigi raamatupidamise aastaaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele tähendab, et
■ raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud raamatupidamise heast tavast ja raamatupidamise seadusest ning avalikustatud on kogu oluline info, mis annab ministeeriumi finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate;
■ tehingud on seaduslikud, kui tehingud on tehtud kooskõlas riigieelarve seadusega ning 2014. aasta riigieelarve seadusega. Selleks keskendutakse riigieelarve täitmise sihipärasusele ja läbipaistvusele, kontrollides, kas ministeeriumis on investeeringuid tehtud ja kulusid kasutatud sihipäraselt, kinni peetud eelarvest ning kas ettemaksed on põhjendatud.
■ Lisaks antakse auditis hinnangud riigihangete seaduse ja riigivaraseaduse peamiste printsiipide järgimisele. Selleks kontrollitakse valikuliselt, kas piirmäära ületavate soetuste puhul on järgitud riigihangete seaduses ette nähtud menetluskorda ja kas väiksemate soetuste puhul on kinni peetud riigihangete põhimõtetest, ning hinnatakse, kas varasid on kasutatud, säilitatud ja võõrandatud heaperemehelikult.

Auditeeritav valitsemisala Siseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Eeli Lääne, Laura Roosimägi-Raudsepp, Riina Keldrima, Alina Green, Helen Rõngelep, Marlen Pärmann
Kontaktiinfo Eeli Lääne
Tel: +372 640 0733
eeli.laane@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus III kvartal 2014 Tegelik algus III kvartal 2014
Plaanitav lõpp II kvartal 2015 Tegelik lõpp II kvartal 2015
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus
Postitatud 18.12.2013
Viimane muudatus 8.10.2015
Viimane ülevaatus 8.10.2015