Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigikogu Kantselei 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Riigikontroll peab riigieelarve seaduse kohaselt andma hinnangu Riigikogu Kantselei raamatupidamise aastaaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele.
Raamatupidamise aastaaruande õigsuse kohta arvamuse avaldamise käigus hindab Riigikontroll raamatupidamise aastaaruande vastavust Eesti raamatupidamise heale tavale. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid ja riigi raamatupidamise üldeeskiri.
Tehingute seaduslikkuse kohta arvamuse avaldamiseks auditeerib Riigikontroll, kas Riigikogu Kantselei asutuste tehingud on olulises osas sooritatud, lähtudes riigieelarve seadusest ning 2013. aasta riigieelarve seadusest. Selleks keskendutakse riigieelarve täitmise sihipärasusele ja läbipaistvusele, kontrollides, kas Riigikogu Kantselei ning valitsemisala asutustes on investeeringuid tehtud ja tööjõukulusid kasutatud sihipäraselt, kinni peetud eelarvest ning kas ettemaksed ja tehtud kulutused on põhjendatud.
Lisaks arvamuse avaldamisele riigieelarve seaduse täitmise kohta pöörab Riigikontroll seaduslikkuse auditeerimisel tähelepanu ka riigihangete seaduse ja riigivaraseaduse peamiste printsiipide järgimisele.

Auditeeritav valitsemisala Põhiseaduslikud institutsioonid
Auditeeritav institutsioon Riigikogu Kantselei
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Eeli Lääne, Marlen Pärmann
Kontaktiinfo Eeli Lääne
+ 372 6400 0733
eeli.laane@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2014 Tegelik algus I kvartal 2014
Plaanitav lõpp II kvartal 2014 Tegelik lõpp II kvartal 2014
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 17.12.2013
Viimane muudatus 8.07.2014
Viimane ülevaatus 8.07.2014