Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Põllumajandusministeeriumi 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Riigikontroll peab riigieelarve seaduse kohaselt andma hinnangu Põllumajandusministeeriumi raamatupidamise aastaaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele.
Raamatupidamise aastaaruande õigsuse kohta arvamuse avaldamise käigus hindab Riigikontroll raamatupidamise aastaaruande vastavust Eesti raamatupidamise heale tavale. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid ja riigi raamatupidamise üldeeskiri.
Tehingute seaduslikkuse kohta arvamuse avaldamiseks auditeerib Riigikontroll, kas valitsemisala asutuste tehingud on olulises osas sooritatud, lähtudes riigieelarve seadusest ning 2013. aasta riigieelarve seadusest. Selleks keskendutakse riigieelarve täitmise sihipärasusele ja läbipaistvusele, kontrollides, kas ministeeriumis ning valitsemisala asutustes on investeeringuid tehtud ja tööjõukulusid kasutatud sihipäraselt, kinni peetud eelarvest ning kas ettemaksed ja kulutused on põhjendatud.
Lisaks arvamuse avaldamisele riigieelarve seaduse täitmise kohta pöörab Riigikontroll seaduslikkuse auditeerimisel tähelepanu ka riigihangete seaduse ja riigivaraseaduse peamiste printsiipide järgimisele.

Auditeeritav valitsemisala Põllumajandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Sale Ajalik, Katrin Eller, Triin Saarma, Svetlana Rõbakova
Kontaktiinfo Sale Ajalik
+ 372 6400 0707
sale.ajalik@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus III kvartal 2013 Tegelik algus III kvartal 2013
Plaanitav lõpp II kvartal 2014 Tegelik lõpp II kvartal 2014
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigi 2013. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus
Postitatud 03.01.2013
Viimane muudatus 02.12.2014
Viimane ülevaatus 02.12.2014