Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigikogu Kantselei 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Riigikontroll annab riigieelarve seaduse kohaselt hinnangu Riigikogu Kantselei majandusaasta koondaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele. See tähendab:

1) Raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud riigi raamatupidamise üldeeskirjast, raamatupidamise heast tavast ja raamatupidamise seadusest ning avalikustatud on kogu oluline info, mis annab ministeeriumi finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.

2) Majandustehingud on seaduslikud, kui tehingud on tehtud kooskõlas riigieelarve seaduse ning 2012. aasta riigieelarve ja lisaeelarve seadustega.

Seaduslikkuse auditeerimisel pööratakse tähelepanu ka riigivara- ja riigihangete seaduste täitmisele ning eelarve heaperemehelikule kasutamisele.

Auditeeritav valitsemisala Põhiseaduslikud institutsioonid
Auditeeritav institutsioon Riigikogu Kantselei
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Eeli Lääne, Marlen Pärmann, Nele Närep, Marek Berkman
Kontaktiinfo Eeli Lääne
+ 372 6400 0733
eeli.laane@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus I kvartal 2013 Tegelik algus I kvartal 2013
Plaanitav lõpp II kvartal 2013 Tegelik lõpp II kvartal 2013
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigi 2012. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus
Postitatud 3.01.2013
Viimane muudatus 1.07.2013
Viimane ülevaatus 1.07.2013