Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigikantselei 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Riigikontroll annab riigieelarve seaduse kohaselt hinnangu riigi majandusaasta koondaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele. Koondaruandesse konsolideeritakse iga ministeeriumi aruanded ja seega on Riigikantselei valitsemisala raamatupidamise aastaaruande audit üheks aluseks riigi koondaruandele hinnangu andmisel. Auditi tulemusena annab Riigikontroll hinnangu Riigikantselei aastaaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele. See tähendab:

1) Raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud riigi raamatupidamise üldeeskirjast, raamatupidamise heast tavast ja raamatupidamise seadusest ning avalikustatud on kogu oluline info, mis annab ministeeriumi finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.

2) Majandustehingud on seaduslikud, kui tehingud on tehtud kooskõlas riigieelarve seaduse ning 2012. aasta riigieelarve ja lisaeelarve seadustega.

Seaduslikkuse auditeerimisel pööratakse tähelepanu ka riigivara- ja riigihangete seaduste täitmisele ning eelarve heaperemehelikule kasutamisele.

Auditeeritav valitsemisala Põhiseaduslikud institutsioonid
Auditeeritav institutsioon Riigikantselei
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Sale Ajalik, Katrin Eller, Karin Grents
Kontaktiinfo Sale Ajalik
+ 372 6400 0707
sale.ajalik@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus III kvartal 2012 Tegelik algus III kvartal 2012
Plaanitav lõpp II kvartal 2013 Tegelik lõpp II kvartal 2013
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigi 2012. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus
Postitatud 2.01.2012
Viimane muudatus 1.07.2013
Viimane ülevaatus 1.07.2013