Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi 2012. aasta raamatupidamise koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Riigikontroll annab riigieelarve seaduse kohaselt hinnangu riigi majandusaasta koondaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele. Riigi majandusaasta koondaruande koosseisus esitatakse riigi raamatupidamise aastaaruanne koos riigieelarve täitmise aruandega (ehk põhiaruanne), täiendav info kohalike omavalitsuste, avaliku sektori ja valitsussektori kohta (ehk lisainfo).
Riigikontrolli auditi eesmärk on anda hinnang riigi raamatupidamise aastaaruande õigsuse kohta ning hinnata tehingute seaduslikkust. See tähendab:

• Raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud riigi raamatupidamise üldeeskirjast, raamatupidamise heast tavast ja raamatupidamise seadusest ning avalikustatud on kogu oluline info, mis annab riigi finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.

• Majandustehingud on seaduslikud, kui tehingud on tehtud kooskõlas riigieelarve seaduse ning 2012. aasta riigieelarve ja lisaeelarve seadustega.

Selleks auditeerib Riigikontroll ministeeriumide raamatupidamise aastaaruandeid. Riigi sihtasutuste, äriühingute ja riigi tulundusasutuse raamatupidamise aastaaruandeid auditeerivad vannutatud audiitorid.

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Finantsauditi osakonna ametnikud, Krista Zibo
Kontaktiinfo Krista Zibo
+ 372 6400 0718
krista.zibo@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus III kvartal 2012 Tegelik algus III kvartal 2012
Plaanitav lõpp III kvartal 2013 Tegelik lõpp
Hetkefaas Lõppenud
Seotud auditid Haridus- ja Teadusministeeriumi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Justiitsministeeriumi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Kaitseministeeriumi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Keskkonnaministeeriumi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Kultuuriministeeriumi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Põllumajandusministeeriumi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Rahandusministeeriumi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Siseministeeriumi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Sotsiaalministeeriumi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Välisministeeriumi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Postitatud 2.01.2012
Viimane muudatus 2.09.2013
Viimane ülevaatus 2.09.2013