Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Andmete esitamine riigi andmekogudele valdades ja linnades

Riigikontroll teeb kindaks, milleks KOVidelt kogutakse andmekogusse riigijuhtimises vajalikke andmeid, kas andmekogu vastutav töötleja on teinud süsteemset järelevalvet KOVidele andmete esitamiseks pandud kohustuste täitmise üle ning kas ministeerium, kelle valitsemisalas andmekogu peetakse, on täitnud Riigikohtu otsust nr 3-4-1-8-09, mis kohustas tegema vahet riigi ja omavalitsuse ülesannetel ning riiklikke ülesandeid selgepiiriliselt rahastama.
Lisaks on auditis kavas selgitada välja ka KOVide töökoormus ja kulud registritesse andmete kogumisel ja esitamisel ning anda sellest ülevaade.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Maanteeamet, Maa-amet
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Tambet Drell, Silva Helmrosin, Reet Rutus
Kontaktiinfo Tambet Drell
+372 640 0104
tambet.drell@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Auditis vaatluse alla võetavad andmekogud on järgmised: riiklik teeregister, riiklik ehitisregister, rahvastikuregister, aadressiandmete infosüsteem, Eesti hariduse infosüsteem (EHIS), majandustegevuse register ning sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister (STAR).

Plaanitav algus IV kvartal 2012 Tegelik algus IV kvartal 2012
Plaanitav lõpp IV kvartal 2013 Tegelik lõpp IV kvartal 2013
Hetkefaas Lõppenud
Seotud auditid „Kohalike teede hoiu korraldamine“ (2010)
„Ehitustegevus kiire elanike arvu kasvuga omavalitsustes“ (2011).
Postitatud 2.01.2012
Viimane muudatus 8.07.2014
Viimane ülevaatus 8.07.2014