Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi toetusel arendatud veetaristu jätkusuutlikkus ja mõju keskkonnaeesmärkide saavutamisele

Riigikontroll hindab, kas veemajandusse tehtud investeeringutega saavutatakse ühisveevärkides ja -kanalisatsioonis reoveepuhastuse ja joogivee nõuetekohane kvaliteet; kas rajatud veemajandustaristu on jätkusuutlik (s.t on tagatud keskkonnanõuetele vastavus, samuti seadmete käitlemine, hooldus ja uuendamine ning veeteenuse pakkuja majanduslik toimetulek) ning kas need investeeringud on aidanud kaasa veekogude seisundi paranemisele.
Auditiga otsitakse vastuseid järgmistele põhiküsimustele:
1. Kas reovesi puhastatakse ja saavutatakse keskkonnaeesmärgid?
2. Kas inimestele on kättesaadav kvaliteetne joogivesi?
3. Kas on tagatud veeteenuse jätkusuutlikkus ja kättesaadavus?
4. Kas veemajandusprojektide rahastamine on hästi korraldatud?

Auditeeritav valitsemisala Keskkonnaministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Keskkonnainspektsioon, Konkurentsiamet, Terviseamet
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Airi Andresson, Matis Mägi, Viire Viss
Kontaktiinfo Airi Andresson
+372 640 0752
airi.andresson@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus II kvartal 2012 Tegelik algus I kvartal 2012
Plaanitav lõpp IV kvartal 2013 Tegelik lõpp IV kvartal 2013
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Reoveekäitluse arendamine maapiirkondades Ühtekuuluvusfondi projektide toel (2007);
Keskkonnaprojektide rahastamine SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu (2008).
Postitatud 2.01.2012
Viimane muudatus 17.01.2018
Viimane ülevaatus 17.01.2018