Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Riigikontroll annab riigieelarve seaduse kohaselt hinnangu riigi majandusaasta koondaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele. Riigi majandusaasta koondaruande koosseisus esitatakse riigi raamatupidamise aastaaruanne koos riigieelarve täitmise aruandega (ehk põhiaruanne), täiendav info kohalike omavalitsuste, avaliku sektori ja valitsussektori kohta (ehk lisainfo).
Riigikontrolli auditi eesmärk on anda hinnang riigi raamatupidamise aastaaruande õigsuse kohta ning hinnata tehingute seaduslikkust. See tähendab järgmist:
• Raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud riigi raamatupidamise üldeeskirjast, raamatupidamise heast tavast ja raamatupidamise seadusest ning avalikustatud on kogu oluline info, mis annab riigi finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.
• Majandustehingud on seaduslikud, kui tehingud on tehtud kooskõlas riigieelarve seaduse ning 2011. aasta riigieelarve ja lisaeelarve seadustega.
Selleks auditeerib Riigikontroll ministeeriumide raamatupidamise aastaaruandeid. Riigi sihtasutuste, äriühingute ja riigi tulundusasutuse raamatupidamise aastaaruandeid auditeerivad vannutatud audiitorid.

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Krista Zibo, Kristi Kährin, Gerli Eisberg, Gert Schultz, Mart Peling, Stella Iis
Kontaktiinfo Krista Zibo
+ 372 6400 0718
krista.zibo@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus III kvartal 2011 Tegelik algus III kvartal 2011
Plaanitav lõpp III kvartal 2012 Tegelik lõpp III kvartal 2012
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Haridus- ja Teadusministeeriumi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Justiitsministeeriumi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Kaitseministeeriumi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Keskkonnaministeeriumi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Kultuuriministeeriumi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Põllumajandusministeeriumi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Rahandusministeeriumi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Siseministeeriumi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Sotsiaalministeeriumi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Välisministeeriumi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Postitatud 29.12.2010
Viimane muudatus 11.09.2012
Viimane ülevaatus 11.09.2012