Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigikogu Kantselei 2010. aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Riigikontroll annab riigieelarve seaduse kohaselt hinnangu Riigikogu Kantselei majandusaasta koondaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele. See tähendab:

1) Raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud riigi raamatupidamise üldeeskirjast, raamatupidamise heast tavast ja raamatupidamise seadusest ning avalikustatud on kogu oluline info, mis annab ministeeriumi finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.

2) Majandustehingud on seaduslikud, kui tehingud on tehtud kooskõlas riigieelarve seaduse ning 2010. aasta riigieelarve ja lisaeelarve seadustega.

Seaduslikkuse auditeerimisel pööratakse tähelepanu ka riigivara- ja riigihangete seaduste täitmisele ning eelarve heaperemehelikule kasutamisele.

Auditeeritav valitsemisala Põhiseaduslikud institutsioonid
Auditeeritav institutsioon Riigikogu Kantselei
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör
Auditirühm Jaana Tael, Kadri Tenno
Kontaktiinfo Jaana Tael
+ 372 6400 0728
jaana.tael@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus I kvartal 2011 Tegelik algus I kvartal 2011
Plaanitav lõpp II kvartal 2011 Tegelik lõpp II kvartal 2011
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigi 2010. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus
Postitatud 29.12.2010
Viimane muudatus 1.09.2011
Viimane ülevaatus 1.09.2011