Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigikantselei 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Riigikontroll annab riigieelarve seaduse kohaselt hinnangu riigi majandusaasta koondaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele. Koondaruandesse konsolideeritakse iga ministeeriumi aruanded ja seega on Riigikantselei valitsemisala raamatupidamise aastaaruande audit üheks aluseks riigi koondaruandele hinnangu andmisel. Auditi tulemusena annab Riigikontroll hinnangu Riigikantselei aastaaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele. See tähendab:

1) Raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud riigi raamatupidamise üldeeskirjast, raamatupidamise heast tavast ja raamatupidamise seadusest ning avalikustatud on kogu oluline info, mis annab ministeeriumi finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.

2) Majandustehingud on seaduslikud, kui tehingud on tehtud kooskõlas riigieelarve seaduse ning 2010. aasta riigieelarve ja lisaeelarve seadustega.

Seaduslikkuse auditeerimisel pööratakse tähelepanu ka riigivara- ja riigihangete seaduste täitmisele ning eelarve heaperemehelikule kasutamisele.

Auditeeritav valitsemisala Põhiseaduslikud institutsioonid
Auditeeritav institutsioon Riigikantselei, Riigikantselei
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Katrin Eller, Svetlana Rõbakova, Sale Ajalik
Kontaktiinfo Katrin Eller
+372 640 0763
katrin.eller@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus I kvartal 2011 Tegelik algus I kvartal 2011
Plaanitav lõpp III kvartal 2011 Tegelik lõpp III kvartal 2011
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigi 2010. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus
Postitatud 14.09.2010
Viimane muudatus 1.09.2011
Viimane ülevaatus 1.09.2011