Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi 2010. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Riigikontroll annab riigieelarve seaduse kohaselt hinnangu riigi majandusaasta koondaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele. Riigi majandusaasta koondaruande koosseisus esitatakse riigi raamatupidamise aastaaruanne koos riigieelarve täitmise aruandega (ehk põhiaruanne), täiendav info kohalike omavalitsuste, avaliku sektori ja valitsussektori kohta (ehk lisainfo).
Riigikontrolli auditi eesmärk on anda hinnang riigi raamatupidamise aastaaruande õigsuse kohta ning hinnata tehingute seaduslikkust. See tähendab:

• Raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud riigi raamatupidamise üldeeskirjast, raamatupidamise heast tavast ja raamatupidamise seadusest ning avalikustatud on kogu oluline info, mis annab riigi finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.

• Majandustehingud on seaduslikud, kui tehingud on tehtud kooskõlas riigieelarve seaduse ning 2010. aasta riigieelarve ja lisaeelarve seadustega.

Selleks auditeerib Riigikontroll ministeeriumide raamatupidamise aastaaruandeid. Riigi sihtasutuste, äriühingute ja riigi tulundusasutuse raamatupidamise aastaaruandeid auditeerivad vannutatud audiitorid.

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Krista Zibo, Kristi Kährin, Gerli Eisberg, Birgit Aasa, Gert Schultz, Karin Rajapu, Tiia Tänav
Kontaktiinfo Krista Zibo
+372 640 0718
krista.zibo@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus III kvartal 2010 Tegelik algus III kvartal 2010
Plaanitav lõpp III kvartal 2011 Tegelik lõpp III kvartal 2011
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Haridus- ja Teadusministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Justiitsministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Kaitseministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Keskkonnaministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Kultuuriministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Põllumajandusministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Rahandusministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Siseministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Sotsiaalministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Välisministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Postitatud 22.12.2009
Viimane muudatus 1.09.2011
Viimane ülevaatus 1.09.2011