Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigikogu Kantselei 2009. aasta majandusaasta aruande audit

Riigikontroll annab riigieelarve seaduse kohaselt hinnangu Riigikogu Kantselei majandusaasta koondaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele. See tähendab:

1) Raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud riigi raamatupidamise üldeeskirjast, raamatupidamise heast tavast ja raamatupidamise seadusest ning avalikustatud on kogu oluline info, mis annab ministeeriumi finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.

2) Majandustehingud on seaduslikud, kui tehingud on tehtud kooskõlas riigieelarve seaduse ning 2009. aasta riigieelarve ja lisaeelarve seadustega.

Seaduslikkuse auditeerimisel pööratakse tähelepanu ka riigivara- ja riigihangete seaduste täitmisele ning eelarve heaperemehelikule kasutamisele.

Auditeeritav valitsemisala Põhiseaduslikud institutsioonid
Auditeeritav institutsioon Riigikogu Kantselei
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Jaana Tael, Eeli Lääne
Kontaktiinfo Jaana Tael
+372 640 0728
jaana.tael@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2010 Tegelik algus I kvartal 2010
Plaanitav lõpp II kvartal 2010 Tegelik lõpp II kvartal 2010
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigi 2009. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus
Postitatud 22.12.2009
Viimane muudatus 7.06.2010
Viimane ülevaatus 7.06.2010