Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Justiitsministeeriumi 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Riigieelarve seaduse kohaselt auditeerib Riigikontroll riigi majandusaasta koondaruannet. Riigi
majandusaasta koondaruandesse konsolideeritakse kõigi riigiraamatupidamiskohustuslaste aruanded, sh ministeeriumi oma. Riigikontroll auditeeris Justiitsministeeriumi 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsust ja tehingute vastavust olulisematele õigusaktidele, et kasutada auditi tulemusi riigi majandusaasta koondaruandele hinnangu andmiseks. Lisaks vaatas Riigikontroll, kas ministeeriumis on toimiv sisekontrollisüsteemi, et luua eeldused investeeringuteks eraldatud raha sihipäraseks kasutamiseks, vara säilimiseks ja heaperemehelikuks kasutamiseks. Oma töös tugines Riigikontroll ministeeriumi siseauditi eest vastutava ametniku hinnangule ministeeriumi raamatupidamise aastaaruande õigsu

Auditeeritav valitsemisala Justiitsministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Õie Soovik, Alina Green
Kontaktiinfo Auditi kohta saab lisainfot Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistusest tel +372 640 0704 või +372 640 0777, e-post riigikontroll@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2008 Tegelik algus IV kvartal 2008
Plaanitav lõpp III kvartal 2009 Tegelik lõpp III kvartal 2009
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 28.08.2008
Viimane muudatus 9.02.2010
Viimane ülevaatus 9.02.2010