Auditistandardid

Jüri Kurss | 23.04.2021 | 18:17

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Kõrgeimad kontrolliasutused juhinduvad oma tegevuses kõrgeimate kontrolliasutuste standarditest ja suunistest ehk ISSAI-dest (International Standards for Supreme Audit Institutions). Nõuetes eristatakse kolme taset – alusprintsiibid, standardid ja juhendid – ning neid vaadatakse üle ja uuendatakse jooksvalt ettenähtud ajavahemiku tagant.

Nõuded on veebist kättesaadavad aadressil http://www.issai.org/. Eestikeelsetena on kättesaadavad „INTOSAI-P 1. Lima Deklaratsioon“ ja „INTOSAI-P 10. Mehhiko deklaratsioon“. Finantsauditi standardid ISSAI 2000-2899 on eesti keeles põhiosas kättesaadavad Audiitorkogu koduleheküljel (puudu on juhised standardi kasutamise kohta avalikus sektoris) https://www.audiitorkogu.ee/est/kutsetegevuse-standardid.

Tase 1. INTOSAI printsiibid – INTOSAI-P

(INTOSAI alusprintsiibid INTOSAI P 1-9)

INTOSAI-P 1. Lima deklaratsioon

(INTOSAI tuumprintsiibid INTOSAI P 10-99)

INTOSAI-P 10. Mehhiko deklaratsioon kõrgeima kontrolliasutuse sõltumatusest

INTOSAI-P 12. Kõrgeima kontrolliasutuse väärtus ja kasulikkus kodanike elu paremaks muutmisel

INTOSAI-P 20. Läbipaistvuse ja aruandekohustuslikkuse põhimõtted

INTOSAI-P 50. Kõrgeimate kontrolliasutuste tegevuse pädevus ja õiguslikud põhimõtted.

Tase 2. INTOSAI standardid ehk ISSAId

ISSAI 100. Avaliku sektori auditi alusprintsiibid

ISSAI 130. Eetikakoodeks

ISSAI 140. Kvaliteedikontroll

ISSAI 200. Finantsauditi alusprintsiibid

ISSAI 300. Tulemusauditi alusprintsiibid

ISSAI 400. Vastavusauditi alusprintsiibid

ISSAI 2000. Finantsauditi standardite rakendamine.

ISSAI 2200-2899. Finantsauditi standardid.

ISSAI 3000. Tulemusauditi standard

ISSAI 4000. Vastavusauditi standard

Tase 3. INTOSAI juhised ehk GUIDid

GUID 1900. Kollegiaalhindamine.

GUID 3910. Tulemusauditi peamised kontseptsioonid.

GUID 3920. Tulemusauditi protsess.

GUID 4900. Lähtekohtade ja kriteeriumide arvestamisest õiguspärasuse ja sobivusaspektide hindamisel vastavusauditis.

GUID 5090. Rahvusvahelised institutsioonid

GUID 5091. Rahvusvaheliste institutsioonide auditeerimise korralduslikud küsimused.

GUID 5100. IT-audit.

GUID 5200. Keskkonnamõjuga tegevused.

GUID 5201. Keskkonnaaspektidega arvestamine finants- ja vastavusauditites.

GUID 5202. Säästev areng: kõrgeimate kontrolliasutuste roll.

GUID 5203. Rahvusvahelise ulatusega keskkonnaauditid.

GUID 5250. Avaliku sektori võlg.

GUID 5259. Avaliku sektori võla infosüsteemid.

GUID 5260. Riigi vara valitsemine.

GUID 5270. Korruptsiooni ennetamise audit.

GUID 5290. Riigi statistiliste võtmenäitajate kasutamise audit.

GUID 5330. Hädaolukordadeks valmisoleku audit.

GUID 9000. Kõrgeimate kontrolliasutuste ühisauditid.

GUID 9010. Sõltumatu standardiseerimise olulisus.

GUID 9020. Avaliku sektori poliitikavalikute hindamine.

GUID 9030. Kõrgeimate kontrolliasutuste sõltumatuse tagamise hea tava.

GUID 9040. Kõrgeimate kontrolliasutuste läbipaistvuse tagamise hea tava.

 

 

  • Postitatud: 23.04.2021 18:17
  • Viimane muudatus: 15.06.2023 10:02
  • Viimane ülevaatus: 15.06.2023 10:02