Auditistandardid

Jüri Kurss | 19.04.2018 | 18:17

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

Kõrgeimad kontrolliasutused juhinduvad oma tegevuses kõrgeimate kontrolliasutuste standarditest ja suunistest ehk ISSAI-dest (International Standards for Supreme Audit Institutions). Standarditel ja suunistel eristatakse nelja taset ning neile lisanduvad veel hea valitsemistava suunised. Standardeid vaadatakse üle ja uuendatakse jooksvalt ettenähtud ajavahemiku tagant.

ISSAI-d on veebist kättesaadavad aadressil http://www.issai.org/. Eestikeelsetena on kättesaadavad „ISSAI 1. Lima Deklaratsioon“ ja „ISSAI 10. Mehhiko deklaratsioon“. Finantsauditi üldised auditisuunised ISSAI 1000–2999 on eesti keeles põhiosas kättesaadavad Audiitorkogu koduleheküljel (puudu on juhised standardi kasutamise kohta avalikus sektoris). https://www.audiitorkogu.ee/est/kutsetegevuse-standardid-1.

Tase 1. Alusprintsiibid

ISSAI 1. Lima deklaratsioon

Tase 2. Kõrgeimate kontrolliasutuste tegutsemise eeldused

ISSAI 10. Mehhiko deklaratsioon kõrgeima kontrolliasutuse sõltumatusest

ISSAI 11. INTOSAI suunised ja parim praktika kõrgeima kontrolliasutuse sõltumatuse tagamiseks

ISSAI 12. Kõrgeima kontrolliasutuse väärtus ja kasulikkus kodanike elu paremaks muutmisel

ISSAI 20. Läbipaistvuse ja aruandekohustuslikkuse põhimõtted

ISSAI 21. Läbipaistvuse põhimõtte rakendamise head tavad

ISSAI 30. Eetikakoodeks

ISSAI 40. Kvaliteedikontroll

Tase 3. Auditeerimise alusprintsiibid

ISSAI 100. Avaliku sektori auditi alusprintsiibid

ISSAI 200. Finantsauditi alusprintsiibid

ISSAI 300. Tulemusauditi alusprintsiibid

ISSAI 400. Vastavusauditi alusprintsiibid

Tase 4. Auditi rakendussuunised

ISSAI 1000–2999. Üldised auditisuunised – finantsaudit

ISSAI 3000–3999. Üldised auditisuunised – tulemusaudit

ISSAI 4000–4999. Üldised auditisuunised – vastavusaudit

ISSAI 5000–5999. Spetsiifilised auditisuunised – rahvusvahelised institutsioonid

ISSAI 5100–5199. Spetsiifilised auditisuunised – keskkonnaaudit

ISSAI 5200–5299. Spetsiifilised auditisuunised – privatiseerimine, koostöö erasektoriga

ISSAI 5300–5399. Spetsiifilised auditisuunised – IT-audit

ISSAI 5400–5499. Spetsiifilised auditisuunised – riigivõlg

ISSAI 5500–5599. Spetsiifilised auditisuunised – õnnetustega seotud abi andmise audit

ISSAI 5600–5699. Spetsiifilised auditisuunised – kollegiaalhindamine

Hea valitsemistava suunised (INTOSAI GOV)

INTOSAI GOV 9100–9199. Sisekontroll

INTOSAI GOV 9200–9299. Sõltumatu standardite sisseseadmise protsessi tähtsus

INTOSAI GOV 9250–9299. Integreeritud finantsilise aruandekohustuslikkuse raamistik

INTOSAI GOV 9300–9399. Välisauditite korraldamise põhimõtted rahvusvahelistes institutsioonides

INTOSAI GOV 9400–9499. Riiklike poliitikate hindamise suunised

 

 

  • Postitatud: 19.04.2018 18:17
  • Viimane muudatus: 30.04.2018 15:13
  • Viimane ülevaatus: 30.04.2018 15:13