Auditeerimise käsiraamatud

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

Auditeerimise tulemuse usaldusväärsust toetab kindel metoodika ja otstarbekohaste töömeetodite valik. 2008. aastast alates on audiitoritele nende töös abiks Riigikontrolli enda väljatöötatud auditi käsiraamat.

Mõistagi lähtub Riigikontroll jätkuvalt oma töös ka rahvusvahelistest laialdaselt tunnustatud standarditest. Et aga iga riigi kultuuriruum on iselaadne, on päris oma auditeerimise käsiraamatu kasutusele võtnud ka paljude teiste riikide kõrgeimad auditiasutused. Nõnda siis ka Riigikontroll, kus 1990ndate lõpus toimunud arengu tõttu (finantsauditi kõrvale tekkis tulemusaudit) üha suurenes vajadus selgelt kokku leppida ühtsetes auditeerimispõhimõtetes.

Auditi käsiraamat on oma loomult elav dokument, mida vajaduse korral korrigeeritakse. Mõistagi on osi, mida eeldatavasti peaaegu üldse ei muudeta (nt audiitorile esitatavad nõuded sõltumatuse ja kompetentsuse kohta), teisi võidakse muuta kas või igal aastal (nt uute auditimeetodite lisandumisel).

Käsiraamat koosneb neljast põhilisest osast:

  • audiitori eetikakoodeks – sätestab peamised eetilised nõuded audiitorile;
  • Riigikontrolli auditistandard – kõige üldisemad põhimõtted, mida auditi tegemisel tuleb järgida (auditi planeerimine, dokumenteerimine, kvaliteedikontroll jms). Auditistandard kehtib nii finants- kui ka tulemusauditi kohta;
  • auditistandardi rakendussuunised – praktilised juhendid audiitoritele menetlustoimingute jm läbiviimiseks. Rakendussuunised on eristatud vastavalt auditiliigile;
  • Riigikontrolli tööplaani koostamise ja auditite korraldamise juhend – kui standardid ja rakendussuunised räägivad pigem põhimõtetest, siis selles osas on reguleeritud auditite formaalne protsess (kuidas pannakse kokku tööplaan, milliseid tähtaegu auditi tegemisel tuleb silmas pidada jne).

Tulemusauditi teooria ja praktika käsiraamat

2002. aastast pärineb Riigikontrolli tõlgituna ilmunud 153-leheküljeline „Tulemusauditi teooria ja praktika käsiraamat”. See oli esimene eestikeelne tulemusauditit kui auditiliiki tutvustav raamat, mis põhines Rootsi kõrgeima kontrolliasutuse kogemustel. Käsiraamat oli mõeldud eeskätt audiitoritele ametioskuste parandamiseks, aga ka poliitikutele, riigiametnikele ja ajakirjanikele jälgimaks, kas riik toimib tulemuslikult. Käsiraamat andis tulemusauditi korraldamiseks vajalikku oskusteavet: kuidas korraldada audit, mis annaks oma tähelepanekute ja soovitustega maksimaalselt kasu. Eessõnas kirjutasid riigikontrolör Juhan Parts ja Inga-Britt Ahlenius, et nende hinnangul aitab raamatusse koondatud materjal avaliku sektori raha kasutamisel mõista ja järgida tänapäevase riigi kolme põhimõtet: säästlikkust, tõhusust ja mõjusust.
Käsiraamat ilmus nii Riigikontrolli veebilehel kui ka trükisena, mida asjahuvilised said Riigikontrollist.
 

  • Postitatud: 3.11.2009 13:02
  • Viimane muudatus: 5.12.2011 9:03
  • Viimane ülevaatus: 5.12.2011 9:03

Lisamaterjalid

Dokumendid