Soovitatav kirjandus

INTOSAI eetikakoodeks
Koodeksi koostamisel on lähtutud peamistest eetilistest nõuetest, sest rahvuslikud kultuuri ja keele eripärad ning eri õigus- ja sotsiaalsüsteemid toovad endaga kaasa vajaduse postulaate konkreetse riigi eripäraga kohandada. Seega on koodeks eelkõige iga riigi kõrgeima kontrolliasutuse poolt koostatava oma eetikakoodeksi baas.

Avaliku halduse asutuse funktsioonide üleandmine välisele partnerile (outsourcing) ehk funktsioonisiire
Juhendmaterjal on mõeldud aitama avaliku sektori, ennekõike valitsussektori juhtidel leida ideid, kuidas seada sisse juhtimis- ja kontrollisüsteemid ning vajalikud protseduurid oma funktsioonide üleandmisel erasektorile nii, et iga ühiskonnaliige võiks olla kindel, et pärast funktsioonisiiret ei halvene olukord võrreldes sellele eelnenuga ei kvaliteedi, kvantiteedi ega ka rahalises mõttes.

Measuring Performance Audit Effectiveness: The Case Of Estonia
Riigikontrolli audiitori Jane Etverki magistritöö tulemusauditi efektiivsusest.

EUROSAI soovitused riigieelarve täitmise auditeerimise kohta
27.-31. mail 2002. a Moskvas toimunud EUROSAI V kongressil oli ettekannete-arutelude teemaks "Kõrgeimad kontrolliasutused ja riigieelarve täitmise kontroll". Kongressil esitatut resümeerivad soovitused, mis käsitlevad järgmisi valdkondi: kõrgeima kontrolliasutuse roll eelarve koostamisel; riigieelarve täitmise audit ning infotehnoloogia kasutamine riigieelarve täitmise auditeerimisel.

Kontrollimise hea tava (metoodiline materjal)
"Kontrollimise hea tava" on mõeldud abivahendina nii professionaalsetele haldus- ja majandussfääris tegutsevatele kontrolöridele ja revidentidele kui ka neile isikutele, kes tegelevad selle tööga episoodiliselt või ühe ülesandena muude töökohustuste hulgas. Soovitustena esitatud materjali põhieesmärk on ühtlustada ning anda koondatul kujul ülevaade tänapäeval rahvusvahelises kontrollipraktikas aktsepteeritud põhimõtetest ning arusaamadest kontrolltegevuse organiseerimisel, läbiviimisel ja järelduste tegemisel avaliku halduse sfääris. Materjal pärineb 1995. aastast, mistõttu praeguseks on paljud selles kajastatud põhimõtted muutunud.

Lima deklaratsioon avaliku sektori auditi põhimõtetest
Lima deklaratsiooni peaeesmärk on kutsuda üles avaliku sektori sõltumatule auditeerimisele.

Tulemusauditi teooria ja praktika käsiraamat
Käsiraamatu ülesanne on anda ülevaade tulemusauditi põhimõtetest; ühtlasi saab käsiraamatut kasutada teatmeteosena. Käsiraamat on orienteeritud praktikale ja keskendub tegelikule auditeerimisele. Praktilist lähenemist toetab ülevaade tulemusauditi ja tulemuslikkuse teoreetilistest külgedest. Teoreetilist materjali on illustreeritud kahe läbiva näitega.

Tulemusauditi rakendussuunised
INTOSAI auditistandarditel ja praktilisel kogemusel põhinev tulemusauditi juhend

Hea valitsemise tava
Hea valitsemise tava on justkui midagi sellist, mida kõik teavad, kuid mida keegi näinud ei ole. Tegelikult on olemas standardeid, kus selle tava eri osi on süsteemselt kirjeldatud. Üks neist on valminud Suurbritannias asutatud sõltumatu komisjoni (The Independent Commission on Good Governance in Public Services) töö tulemusel ja selles on avatud hea valitsemise olemus kuue omavahel seotud valitsemise tahu kaudu.

 

 

  • Postitatud: 12.11.2009 14:32
  • Viimane muudatus: 23.09.2010 16:05
  • Viimane ülevaatus: 23.09.2010 16:05

Lisamaterjalid

Dokumendid