Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda )

Pealkiri Hetkefaas
Eesti riigi kriitiliste andmekogude turvalisuse ja säilitamise tagamine Käimasolev
Erakorraline meditsiin Käimasolev
EUROSAI koostööaudit avaliku sektori hoonete energiasäästu teemal Käimasolev
EUROSAI koostööaudit õhusaaste teemal Käimasolev
Haldusjärelevalve kohalike omavalitsuste üle pärast maavalitsuste reformi Käimasolev
IT-turvameetmete rakendamine kohalikes omavalitsustes Käimasolev
Kaitseliidu võimekus täita riigikaitse arengukavas ettenähtud ülesandeid Käimasolev
Kõrgharidusreformi eesmärkide saavutamine Käimasolev
Metsamajanduse ja puidukasutuse ülevaade Käimasolev
NATO küberkaitsekoostöö keskuse 2016. ja 2017. aasta majandusaasta aruannete audit Käimasolev
Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete käitlemine (järeltegevused) Käimasolev
Reklaami- ja kommunikatsiooniraha kasutamine valdades ja linnades Käimasolev
Riigi 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Käimasolev
Riigi tegevus toidu ohutuse tagamisel (järelaudit) Käimasolev
Riigi valmisolek sisejulgeolekut ohustavate hädaolukordade lahendamiseks Käimasolev
Riigihangete täitmine ja läbipaistvus Käimasolev
Tugiteenuste tsentraliseerimine riigis Käimasolev
Vabariigi Presidendi Kantselei majandustegevus Käimasolev
Õiguskantsleri Kantselei majandustegevus Käimasolev
Balti Kaitsekolledži 2017. aasta majandusaasta aruande audit Plaanis
Haiguste ennetamine ja terviseedendus Plaanis
Kohalike omavalitsuste tehingud oma ühingutega Plaanis
Kriminaalhoolduse tulemuslikkus Plaanis
Rail Balticu projekti sisekontrollisüsteem ja hanked Plaanis
Riigi pensionipoliitika jätkusuutlikkus (järelaudit) Plaanis
Riigi toetusel arendatud veetaristu jätkusuutlikkus (järelaudit) Plaanis
Riigi valmisolek inimeste päästmiseks veekogudel Plaanis
Suurprojektide kavandamine ja elluviimine riigisektoris Plaanis
Tarkvaraarenduse riskide juhtimine avalikus sektoris Plaanis
Teadmiste siire ülikoolidest ettevõtlusesse Plaanis
Vabariigi Valitsuse tegevus riigi arengu kavandamisel, juhtimisel ja riigieelarve koostamisel Plaanis