Auditite plaan

(tegemist on tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

 

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Täiskasvanute koolitussüsteemi takistused

Riigikontroll analüüsib, kas täiskasvanute õppes osalemine on kättesaadav ning annab nii sotsiaalses kui ka majanduslikus plaanis osalejatele endile ja ka ühiskonnale oodatud tulemusi. Eesti elukestva õppe strateegiaga 2020 on seatud eesmärgiks tagada tööl käivate inimeste teadmiste ja oskuste säilitamine ning parandamine, arvestades tööturuvajadusi. Selle strateegia rakendamiseks on vastu võetud täiskasvanuhariduse programm, mille elluviimise maksumuseks on aastani 2020 kavandatud 51 miljonit eurot. Täiskasvanuharidust arendatakse ka koolivõrgu, digipöörde, õpetajate ja haridusasutuste juhtide, tööturu ja õppe tihedama seostamise, õppe- ja karjäärinõustamise, kutseharidus- ning kõrgharidusprogrammidega.
Kolm põhiküsimust, millele auditi käigus vastust otsitakse, on järgmised:
1. Kas riik on loonud täiskasvanutele võimalused tööturu vajadusi arvestavaks elukestvaks õppeks?
2. Kas riigil on selge, missuguses ulatuses täiskasvanutele täiendus- ja ümberõpet pakkuda ja rahastada?
3. Kas elukestvas õppes osalenute tööturuolukord on paranenud?

Auditeeritav valitsemisala Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium , Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, SA Kutsekoda
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Raina Loom, Gerly Tammiste
Kontaktiinfo Raina Loom
+ 37264000735
raina.loom@riigikontroll.ee
Auditi number 70132

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 70132

Plaanitav algus I poolaasta 2017 Tegelik algus I poolaasta 2017
Plaanitav lõpp II poolaasta 2017 Tegelik lõpp
Hetkefaas Plaanis
Seotud auditid Ülevaade täiskasvanute osalemisest kutseõppes (2015)
Postitatud 3.01.2017
Viimane muudatus 5.05.2017
Viimane ülevaatus 5.05.2017