Auditistandardid

Jüri Kurss | 19.04.2018 | 18:17

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

Kõrgeimad kontrolliasutused juhinduvad oma tegevuses kõrgeimate kontrolliasutuste standarditest ja suunistest, ehk ISSAI-dest (International Standards for Supreme Audit Institutions). Standarditel ja suunistel eristatakse nelja taset ning neile lisanduvad veel hea valitsemistava suunised. Standardeid vaadatakse üle ja uuendatakse jooksvalt ettenähtud ajavahemike tagant.

ISSAId on kättesaadavad aadressil http://www.issai.org/.
Eestikeelsetena on kättesaadavad ISSAI 1 Lima Deklaratsioon ja ISSAI 10 Mehhiko deklaratsioon.
Finantsauditi üldised auditisuunised ISSAI 1000-2999 on eesti keeles põhiosas kättesaadavad Audiitorkogu koduleheküljel (puudu on nn juhised standardi kasutamise osas avalikus sektoris). https://www.audiitorkogu.ee/est/kutsetegevuse-standardid-1.

Tase 1 Alusprintsiibid

ISSAI 1 Lima deklaratsioon

Tase 2 Kõrgemate kontrolliasutuste tegutsemise eeldused

ISSAI 10 Mehhiko deklaratsioon kõrgeima kontrolliasutuse sõltumatusest

ISSAI 11 INTOSAI suunised ja parim praktika kõrgeima kontrolliasutuse sõltumatuse tagamiseks

ISSAI 12 Kõrgeima kontrolliasutuse väärtus ja kasulikkus kodanike elu paremaks muutmisel

ISSAI 20 Läbipaistvuse ja aruandekohustuslikkuse põhimõtted

ISSAI 21  Läbipaistvuse põhimõtte rakendamise head tavad

ISSAI 30 Eetikakoodeks

ISSAI 40 Kvaliteedikontroll

Tase 3 Auditeerimise alusprintsiibid

ISSAI 100 Avaliku sektori auditi alusprintsiibid

ISSAI 200 Finantsauditi alusprintsiibid

ISSAI 300 Tulemusauditi alusprintsiibid

ISSAI 400 Vastavusauditi alusprintsiibid

Tase 4 Auditi rakendussuunised

ISSAI 1000-2999 Üldised auditisuunised – finantsaudit

ISSAI 3000-3999 Üldised auditisuunised – tulemusaudit

ISSAI 4000-4999 Üldised auditisuunised – vastavusaudit

ISSAI 5000-5999 Spetsiifilised auditisuunised – rahvusvahelised institutsioonid

ISSAI 5100-5199 Spetsiifilised auditisuunised – keskkonnaaudit

ISSAI 5200-5299 Spetsiifilised auditisuunised – privatiseerimine, koostöö erasektoriga

ISSAI 5300-5399 Spetsiifilised auditisuunised – IT audit

ISSAI 5400-5499 Spetsiifilised auditisuunised – riigivõlg

ISSAI 5500-5599 Spetsiifilised auditisuunised – õnnetustega seotud abi andmise audit

ISSAI 5600-5699 Spetsiifilised auditisuunised – kollegiaalhindamised

ISSAI-de raamistik INTOSAI GOV (hea valitsemistava suunised)

INTOSAI GOV 9100-9199 Sisekontroll

INTOSAI GOV 9200-9299 Sõltumatu standardite sisseseadmise protsessi tähtsus

INTOSAI GOV 9250-9299 Integreeritud finantsilise aruandekohustuslikkuse raamistik

INTOSAI GOV 9300-9399 Välisauditite korraldamise põhimõtted rahvusvahelistes institutsioonides

INTOSAI GOV 9400-9499 Riiklike poliitikate hindamise suunised

  • Postitatud: 19.04.2018 18:17
  • Viimane muudatus: 19.04.2018 18:28
  • Viimane ülevaatus: 19.04.2018 18:28